IZVIĐAČI IZ ROŽAJA ORGANIZIRALI AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

IZVIĐAČI IZ ROŽAJA ORGANIZIRALI AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

378
0
PODIJELITE

Prikupljeno 26 jedinica krvi

U okvi­ru obilježavanja Svjet­ske ne­dje­lje ska­u­ti­zma, Od­red iz­vi­đa­ča „Ibar” i Dru­štvo do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi iz Ro­ža­ja, or­ga­ni­zo­va­li su ak­ci­ju do­bro­volj­nog da­va­la­štva pod slo­ga­nom „Pro­na­đi he­ro­ja u se­bi”. Pre­ma ri­je­či­ma Hu­sni­je Ko­ra­ća, pred­sjed­ni­ka Dru­štva do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, pri­ku­plje­no je 26 je­di­ni­ca kr­vi.

– Ak­ci­ji se oda­zvao mno­go ve­ći broj lju­di ali zbog vi­ru­sa gri­pa ko­ji vla­da u na­šoj op­šti­ni krv je uze­ta sa­mo od zdra­vih da­va­la­ca. Mak­si­ma­lan uspjeh na­še ak­ci­je ome­le su i iz­u­zet­no ni­ske tem­pe­ra­tu­re, usled če­ga je iz­o­stao do­la­zak na­ših lju­di sa te­re­na. I po­red sve­ga, mi se ovim pu­tem za­hva­lju­je­mo svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ak­ci­ji i po­mo­gli da ona bu­de spro­ve­de­na. Bez ob­zi­ra na ko­li­či­nu pri­ku­plje­nih je­di­ni­ca kr­vi, mi zna­mo da na­še ma­lo ne­ko­me zna­či mno­go i ve­o­ma smo za­do­volj­ni da­na­šnjim uspje­hom – ka­zao je Ko­rać.
Ak­ci­ju je po­mo­gla i Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta.

V.Ra

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR