REALIZUJU SE PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU TOPLANE U ROŽAJAMA

REALIZUJU SE PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU TOPLANE U ROŽAJAMA

481
0
PODIJELITE
Ešef Husić: sekretar sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Zimi grijanje, ljeti struja

Vi­še­mi­li­on­ska in­ve­sti­ci­ja grad­ske to­pla­ne u Ro­ža­ja­ma pro­šle sed­mi­ce je po­dr­ža­na od Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj. Pre­ma ri­je­či­ma Eše­fa Hu­si­ća, se­kre­ta­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra, u to­ku je pre­vo­đe­nje stu­di­je, na­kon če­ga sli­je­di obez­bje­đi­va­nje fi­nan­sij­skih ga­ran­ci­ja za pro­je­kat vri­je­dan oko 15.000.000 eura.
-Ri­ječ je o si­ste­mu ko­ji će pro­iz­vo­di­ti to­plot­nu ener­gi­ju u zim­skom pe­ri­o­du, a elek­trič­nu ener­gi­ju to­kom lje­ta. To­pla­na će ra­di­ti na ba­zi ras­po­lo­ži­ve bi­o­ma­se ko­ja se na go­di­šnjem ni­vou kre­će iz­me­đu 21.000 i 25.000 to­na – ka­zao je Hu­sić, is­ti­ču­ći da je pro­je­kat eko­nom­ski odr­živ te da šti­ti ži­vot­nu sre­di­nu.
-Ne sa­mo što će­mo pro­iz­vo­di­ti elek­trič­nu ener­gi­ju, već će to uti­ca­ti i na ži­vot­nu sre­di­nu. Sve ono što osta­ne u šu­ma­ma na­kon eks­plo­a­ta­ci­je je ogrom­na po­ten­ci­jal­na ener­gi­ja ko­ja se sa­da ra­si­pa. Cje­lo­ku­pan ot­pad iz pri­ro­de će bi­ti sa­ku­pljen, ta­ko da će­mo na ovaj na­čin oči­sti­ti šu­me od ot­pa­da. U tom pro­jek­tu bi­će po­sla i za gra­đa­ne, ko­ji će ima­ti pri­li­ku da za­ra­de, sa­ku­plja­njem šum­skog drv­nog ot­pa­da – ka­zao je Hu­sić.
On is­ti­če da je fi­nan­si­ra­nje pro­jek­ta, ko­ji će se gra­di­ti na pro­sto­ru ne­ka­da­šnjeg „Gor­njeg Ibra”, vr­lo po­volj­no.
-Da­kle, 30 pro­ce­na­ta vri­jed­no­sti to­pla­ne su grant sred­stva, 30 od­sto su kre­dit­na sred­stva s ka­ma­tom od je­dan od­sto, a osta­tak od 40 od­sto osta­je kao mo­guć­nost fi­nan­si­ra­nja kroz pri­vat­no- jav­no part­ner­stvo, s tim što je EB u oba­ve­zi da pro­na­đe ta­kvog part­ne­ra. Ta­ko­zva­na ze­le­na ener­gi­ja će se pro­da­va­ti po upo­la ma­njim ci­je­na­ma od stru­je što je još je­dan ele­ment ko­ji svje­do­či o eko­nom­skoj oprav­da­no­sti pro­jek­ta – ka­zao je Hu­sić, na­gla­ša­va­ju­ći da će u naj­sko­ri­je vri­je­me kre­nu­ti u iz­ra­du idej­nog, od­no­sno glav­nog pro­jek­ta.
Iako je vr­lo te­ško kon­kre­ti­zo­va­ti na­red­ne ko­ra­ke u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, Hu­sić ka­že da će on bi­ti re­a­li­zo­van u ne­ko­li­ko fa­za.
-Vje­ru­jem da će­mo u pr­vu fa­zu ući već ove go­di­ne ali će da­lje ak­tiv­no­sti za­vi­si­ti od do­go­vo­ra s fi­nan­si­je­ri­ma. Na­dam se da će­mo u na­red­ne dvi­je do tri go­di­ne za­po­če­ti iz­grad­nju ovog si­ste­ma, ko­ji će ob­u­hva­ti­ti po­stro­je­nje sa svim pra­te­ćim si­ste­mi­ma. Ta­ko­đe, mo­ra­će­mo da ra­di­mo to­plo­vo­de u če­ti­ri prav­ca, što zna­či da je ovo po­pri­lič­no za­htje­van pro­je­kat i ne tre­ba žu­ri­ti već mo­ra­mo ra­di­ti plan­ski i kva­li­tet­no – ka­zao je Hu­sić.

RT( Izvor:dan)

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR